DenBolle's hok

Semi Realtime

Tip : afbeeldingen staan verkleind op de site. Klik erop om ze vergroot weer te geven.
scheidslijn Think! scheidslijn

kijk ook eens hier:

scheidslijnThink! scheidslijnThink! scheidslijnMAG - Motorrijders Actie Groep scheidslijnBoshuizen motorservice raalte scheidslijnLimes ICT scheidslijn

SP – links met rechtse standpunten – Reactie SP

De SP heeft gereageerd op mijn eerdere vragen ten aanzien van internet en privacy.   Hoewel er een hoop tekst gestuurd word, is de inhoud niet erg verduidelijkend. Met name het dreigend aspect van de macht van niet overheidsinstanties zoals BREIN blijft onbeantwoord, en dat is tekenend ?

De reactie :

Geachte  DenBolle,
Bedankt voor uw mail aan de SP Tweede Kamerfractie.
De SP is de partij die de laatste jaren (samen met GL en D66) consequent de privacybelangen in het oog heeft gehouden.

Het recht op privacy is voor de SP een belangrijk grondrecht. Het is niet mogelijk om te stellen dat ‘veiligheid belangrijker is dan privacy’, zoals sommige politici doen, dat is een valse tegenstelling. Veiligheid en privacy gaan juist hand in hand. Het opheffen of drastisch inperken van de privacy levert geen veilige samenleving op. Dat sluit niet uit dat er soms er inbreuk moet worden gemaakt op dit recht. Bijvoorbeeld wanneer er gefouilleerd moet worden, of wanneer een huis door justitie moet worden onderzocht. Daar zijn strenge regels voor die strikt moeten worden nageleefd. Het College bescherming persoonsgegevens moet meer bevoegdheden krijgen en strengere straffen op kunnen leggen bij overtredingen van de privacywetgeving. [meer info db]

Bij ieder voorstel dat inbreuk maakt op de privacy bekijken we of die inbreuk noodzakelijk is voor het te bereiken doel, of het niet op een andere manier kan, en of de voorgestelde maatregel wel effectief is. Pas wanneer die vragen naar tevredenheid zijn beantwoord en er echt geen andere optie overblijft, mag inbreuk gemaakt worden.
Niet alleen de overheid maakt inbreuk op de privacy. Ook bedrijven schenden de privacy van burgers geregeld. Het moet voor iedereen volstrekt helder zijn door wie persoonsgegevens worden verzameld, met wie deze mogen worden gedeeld en voor welk doel. Mensen vinden het niet altijd een probleem wanneer hun persoonsgegevens worden verzameld of bewaard, als ze maar weten door wie, waarom, en er van verzekerd zijn dat de gegevens veilig zijn. Dat is nog lang niet op orde. Veel bedrijven beheren de gegevens slecht of vragen onnodige gegevens van hun klanten. De SP pleit voor een informatiecentrum waar iedereen terecht kan met vragen over persoonsgegevens en privacy. Bedrijven waarbij in de digitale systemen is ingebroken waardoor persoonsgegevens zijn gestolen moeten dit gaan melden aan de personen om wie het gaat.

Over auteursrecht het volgende. De SP waarborgt de vrijheid van internetverkeer, maar dat wil niet zeggen dat er inbreuk mag worden gemaakt op het auteursrecht. Wat in de niet-digitale wereld niet mag, mag op internet ook niet.

De SP vindt een downloadverbod geen oplossing voor piraterij. Wij vinden dat de muziekindustrie er eerst voor moet zorgen dat de consument voldoende keus heeft zodat het niet meer nodig is om te downloaden uit illegale bron.
Wel wil de SP af van de zogenaamde Thuiskopieheffing. Dus geen heffing op blanco dragers, ook niet op internet en ook niet op de computer, mobieltjes etc. Dat betekent echter wel dat er op termijn betaald zal moeten worden voor legaal downloaden. Handhaven van zo’n verbod op individuen lijkt ons niet effectief en we zijn dus ook tegen het afsluiten van het internet, zoals een three-strikes-you-are-out-maatregel. [ Ah, ja maar …. hoe handhaaf je dat, en bovenal WIE handhaaft dat dan ?  db]

Dat wij geen stelling in zouden nemen over databankbeveiliging moet een misverstand zijn. Het beveiligen van databanken, voorkomen dat gegevens in verkeerde handen komen, is cruciaal. Ook moeten zwaardere straffen mogelijk worden, zoals ik al schreef.

Europees samenwerken is belangrijk, zeker voor grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en terrorisme. Er zijn al allerlei mogelijkheden om samen te werken en gegevens uit te wisselen, maar aan richtlijnen die Nederland voorschrijven dat al het telefoonverkeer moet worden opgeslagen dragen niet of nauwelijks bij aan het aanpakken van criminaliteit.

Ook de rechtsbescherming (recht op informatie, klacht en bezwaar en recht op correctie) heb ik benadrukt door te verwijzen naar deze debatinbreng van  Arda Gerkens.

Bedankt voor uw interesse in onze standpunten.
Vriendelijke groet,

[naam SP medewerker ]

Medewerker SP Tweede Kamerfractie

Kijk ook eens op:

http://www.sp.nl/

Commenteer